Aanvullende voorwaarden en privacy (art 10)

Download het volledige document Aanvullende voorwaarden

In het kort:

Artikel 1 Algemeen

 • Deze aanvullende voorwaarden maken onverkort onderdeel uit van de algemene voorwaarden van het facilitair bedrijf van de Coöperatie Verloskundigen Leiden e.o. – Verloskundig Centrum de Poort B.V., hierna te noemen “facilitair bedrijf De Poort ”.
 • Met betrekking tot deelnamekosten van LEO leden en tijdelijke LEO leden aan scholingen is facilitair bedrijf De Poort gehouden het huishoudelijk reglement van Coöperatie LEO.

Artikel 2 Inschrijving

 • Met het versturen van een (online) aanmeldingsformulier geeft de deelnemer zich op voor deelname aan de activiteit waarvoor wordt aangemeld.
 • Deelnemer ontvangt na inschrijving een digitale bevestiging.
 • Gedurende 7 dagen na inschrijven voor een activiteit heeft de deelnemer het recht om de aanmelding zonder opgaaf van reden af te zeggen.
 • Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een activiteit kan besloten worden deze te annuleren. Deelnemers van de geannuleerde activiteit worden uiterlijk 1 week voor aanvang hierover bericht.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden en procedures

 • Bij betaling wordt een digitale factuur verstuurd.
 • De prijzen voor een activiteit zijn, tenzij ander aangegeven, altijd inclusief kosten van studiemateriaal (syllabi, deelnemersmappen) en kosten van koffie/thee en lunch.
 • Het niet betalen van het verschuldigde bedrag leidt niet tot het annuleren van deelname aan de activiteit.
 • Het niet betalen van het verschuldigde bedrag voor aanvang van de activiteit kan wel leiden tot weigering van deelname aan de activiteit.
 • De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nakoming van zijn betaling.

Artikel 4 Annulering

 • Annuleren dient schriftelijk of per e-mail via scholing@vcdepoort.nl kenbaar te worden gemaakt.
 • Bij annulering van een activiteit wordt slechts een deel van de kosten gerestitueerd.

Artikel 5 Tussentijdse beëindiging door de deelnemer

 • In geval de deelnemer na aanvang van een scholingsactiviteit de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer aan de activiteit zal deelnemen, is de deelnemer het volledige bedrag voor de scholingsactiviteit verschuldigd. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
 • Bij tussentijdse beëindiging van de scholingsactiviteit kan geen plaatsvervanger worden gezonden in verband met accreditatie aanvraag.

Artikel 6. Annulering, uitstel en weigering door gebruiker

 • Bij annulering door het scholingsburo wordt het eventueel reeds betaalde deelnemersbedrag volledig terugbetaald op de rekening waarmee ook betaald is.

Artikel 7 Certificering

Een deelnemer aan een cursus of training heeft recht op een certificaat, in geval accreditatie is toegewezen aan de betreffende activiteit en, indien de deelnemer meer dan 80% van de activiteit heeft gevolgd en de activiteit succesvol heeft afgesloten (dat ter beoordeling van de docent).

Artikel 8 Kantoor en administratie

Gebruiker is te allen tijde bereikbaar via mailadres scholing@vcdepoort.nl . De deelnemer krijgt uiterlijk binnen 1 week antwoord op uw bericht per mail.

Artikel 9 Evaluatie en Klachten

Van iedere activiteit van gebruiker is een digitaal evaluatieformulier beschikbaar op de website.

Artikel 10 Privacy deelnemersgegevens

Het Facilitair Bedrijf zorgt ervoor dat met (bijzondere) Persoonsgegevens van klanten en patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over persoonsgegevens van patiënten: http://vcdepoort.nl/belangrijke-informatie/privacy

Disclaimer

 • De inhoud van de activiteiten van gebruiker wordt te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Gebruiker en de medewerkers die voor hen werkzaam zijn, zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook, die ontstaat door het deelnemen aan activiteiten van gebruiker of toepassing van de in de activiteiten gepresenteerde kennis en inzichten.
 • Deelname aan de activiteiten van gebruiker geschiedt voor eigen rekening en risico.
 • Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval een activiteit geannuleerd wordt, ongeacht de reden van annulering.